Long Vĩnh

Long Vĩnh là một xã thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Xã có diện tích 9000 hecta, với 2000 hộ dân, tổng số dân là 13755 người.

Trong đó có 295 hộ nghèo và 381 hộ cận nghèo.

Trong xã có 5 trường học: 1 trường cấp 2, 3 trường tiểu học, 1 trường mẫu giáo

Gồm các dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa

EVG bắt đầu các dư án tại Long Vĩnh vào năm 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s