Các dự án

Tại ECO Vietnam Group, chúng tôi tập trung thực hiện các dự án và hoạt động nhằm phục vụ và phát triển cộng đồng và chia chúng thành 4 mảng chính.

1. Dự án hỗ trợ học sinh khó khăn (BAG)

2. Trung tâm cộng đồng và tình nguyện viên (CVC)

3. Dự án phát triển cộng đồng nước ngoài (OSL)

4. Hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

5. Các chương trình đặc biệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s